กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน BO

กองทุนใหม่ บลจ.กสิกรไทย kasset

มาอีกแล้วสำหรับ กองทุนใหม่ ในสัปดาห์นี้ ถือว่าไม่มากมาย เริ่มด้วยกองทุนของ บลจ.กสิกรไทย เปิดตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 6 เดือนออกมาเรียบร้อยแล้ว คือ KFF6MBO หรือชื่อเต็มๆ ว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน BO บริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

สำหรับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน BO นี้น่าสนใจเลยทีเดียวเนื่องจาก มีประเภทกองทุนของกองทุนนี้ ถือเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กำลังดี และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนถึง 100% เลยทีเดียว

การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนนี้เริ่มเสนอขาย 15 – 21 ธันวาคม 2558 ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 1.85% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000,000,000 บาท และลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เท่านั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน BO นี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์อยู่ที่ 1.85% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 5 พันบาทและมีอายุกองทุนอยู่ที่ 6 เดือนโดยประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือชี้ชวน โดยข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.กสิกรไทย อีกครั้ง

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม