กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M99

การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

วันนี้ขอเสนอ กองทุนเปิดใหม่ ที่น่าสนใจอีกหนึ่งกองทุน เป็นกองทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M99 หรือชื่อย่อกองทุนคือ SCBFF6M99 ซึ่งบริหารกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สำหรับ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M99 นี้ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง และเป็นกองทุนที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 100% ทีเดียว

กองทุนนี้เริ่มเสนอขาย 1 – 8 ธันวาคม 2558 ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 1.85% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน)
จำนวนเงินทุนของโครงการ 15,000,000,000 บาท

กองทุนนี้ ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 1.85% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน

โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุน คือการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือชี้ชวน

สำหรับข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ อีกครั้ง

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม