กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA1

กองทุนใหม่ ของ scbam

วันนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ นำเสนอกองทุนใหม่ น่าสนใจลงทุนไม่น้อย ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA1 หรือมีชื่อย่อกองทุนว่า SCBFF6MA1 บริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด นั้น

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA1 นั้นจัดเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% เลยทีเดียว โดยเริ่มเสนอขาย 9 – 14 ธันวาคม 2558 รับผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 1.85% ต่อปี กองทุนนี้น่าสนใจตรงที่

รับผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 1.85% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

ด้านนโยบายการลงทุน คือการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์

การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น หนังสือชี้ชวน

สำหรับข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ อีกครั้ง

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม