กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA2

กองทุนใหม่ ของ scbam

กลับมาอีกแล้วกับกองทุนเปิดใหม่ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ในสัปดาห์นี้ เปิด กองทุนที่ชื่อว่า SCBFF6MA2 หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA2 ที่ป้องกันความเสี่ยง 100%

มาแล้วกับกองทุนที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และถือว่ามีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเท่านั้น แถมลงทุนขั้นต่ำไม่แพง แต่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA2

การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% และเริ่มเสนอขายไปแล้วเมื่อ 15 – 21 ธันวาคม 2558 ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 1.85% ต่อปี อายุโครงการ อายุ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) จำนวนเงินทุนของโครงการ 15,000,000,000 บาท และลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

ลงทุนขั้นต่ำที่ 1 หมื่นบาท อายุโครงการแค่ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนสูงถึง 1.85% ต่อปี

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA2นี้คือ ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือชี้ชวน และข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ อีกครั้ง

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม