กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA3

กองทุนใหม่ ของ scbam

มาอีกแล้วสำหรับ กองทุนใหม่ ของบลจ.ไทยพาณิชย์ โดยในวันนี้นำเสนอกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนประมาณ 1.85% ต่อปี ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA3 หรือ SCBFF6MA3 บริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA3 นี้เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA3นี้ ยังมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% อีกด้วย สำหรับกองทุนนี้เริ่มเริ่มเสนอขาย 22 – 28 ธันวาคม 2558 นี้ และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 1.85% ต่อปี โดยกองทุนมีอายุโครงการอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) จำนวนเงินทุนของโครงการ 15,000,000,000 บาท และลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท เท่านั้น

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนประมาณ 1.85% ต่อปี น่าสนใจ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA3 นี้มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์

การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

โหลดเอกสารกองทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องเป็น หนังสือชี้ชวน

ด้านข้อมูลกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA3ที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ อีกครั้งนะครับ

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม