กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 (Roll Over)

กองทุนใหม่ โซลาริส

สำหรับกองทุนใหม่วันนี้ ขอนำเสนอกองทุนของ บลจ.โซลาริส ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร นั่นคือ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4 (Roll Over) หรือ S-PFI 3M4

สำหรับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่เป็น กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4นี้ เปิด Roll Over อีกครั้ง โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้เต็มจำนวน จำนวนเงินทุนของโครงการ 2,053,522,843 บาท โดยเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2558 นี้เท่านั้น และกองทุนนี้

ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% และไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำที่ 500,000 บาท

กองทุนมีนโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ (ไม่เกินร้อยละ 79) และอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์… ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง Fund Fact Sheet

สำหรับข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.โซลาริส อีกครั้งนะครับ

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม