กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1 (Roll Over)

การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

วันนี้นำเสนอกองทุนใหม่ น่าสนใจ เป็นกองทุนตราสารหนี้ความเสี่ยงปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1 (Roll Over) หรือ S-PFI 6M1 บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

สำหรับ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1นี้ เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเท่านั้น และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน 100% เริ่มเปิดขายตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 นี้ โดยกองทุนมีจำนวนเงินทุนของโครงการ 2,000,000,000 บาท

สำหรับกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1นี้ ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.15% และไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เท่านั้น

นโยบายการลงทุนของกองทุนนี้คือ

  1. กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้
  2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ (ไม่เกินร้อยละ 79) และอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เต็มจำนวน โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
  3. กองทุนอาจลงทุนในหรือไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Fund Fact Sheet

ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.โซลาริส อีกครั้ง

สนใจกองทุน Roll Over พิจารณากองทุนนี้ดู

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม