กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนใหม่ บลจ.ธนชาต

แนะนำกองทุนใหม่ของ บลจ.ธนชาต ที่น่าสนใจอีกกองทุนนั่นคือ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ T-PropertyRMF ที่น่าสนใจของกองทุนนี้คือ บริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และเป็นกองทุน RMF อีกกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงทีเดียว

ด้วยตัวของกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ T-PropertyRMF นี้ มีประเภทกองทุนเป็น กองทุนรวม RMF มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วน โดยมีวันที่เริ่มเสนอขาย 21 – 25 ธันวาคม 2558 ไม่ระบุอายุโครงการ มีจำนวนเงินทุนของโครงการ 1,000,000,000 บาท และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เท่านั้น สามารถนำยอดซื้อไปลดหย่อนภาษีได้

กองทุน RMF ใช้ลดหย่อนภาษี ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด นี้ มีนโยบายการลงทุน เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากหนังสือชี้ชวน

สำหรับข้อมูล กองทุนใหม่อย่าง T-PropertyRMF ที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.ธนชาต อีกครั้ง

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม