กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #4 (Roll Over)

กองทุนใหม่ บลจ.ธนชาต

วันนี้ บลจ.ธนชาต นำเสนอกองทุนใหม่ น่าสนใจลงทุน เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง มีระยะเวลาการลงทุนสั้นเพียง 3 เดือนเท่านั้น ผลตอบแทนสูงประมาณ 1.60% ต่อปี กองทุนใหม่นี้มีชื่อว่า

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #4 (Roll Over) หรือ TFix-3M#4 สำหรับกองทุนนี้ถือเป็น กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนเท่านั้น ให้ผลตอบแทนประมาณ 1.60% ต่อปี มีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน จำนวนเงินทุนของโครงการอยู่ที่ 5,000,000,000 บาท บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนนี้ลงทุนขั้นต่ำ 1 พันบาท ระยะเวลาลงทุน 3 เดือน ให้ผลตอบแทน 1.60% ต่อปี ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #4 นี้ เริ่มเสนอขายวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2558 โดยกองทุนนโยบายการลงทุนคือ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นสูง และหรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #4 คือ หนังสือชี้ชวน

สำหรับข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.ธนชาต อีกครั้ง

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม