กองทุนรวมพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น TGOV3M3

กองทุนใหม่ บลจ.ธนชาต

แนะนำกองทุนใหม่น่าสนใจ บริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ชื่อว่า กองทุนรวมพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น TGOV3M3 (Roll Over) หรือ TGOV3M3 เป็น กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีความเสี่ยงปานกลาง และได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากธนาคาร

การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

น่าสนใจทีเดียวสำหรับกองทุนนี้ โดยกองทุนมีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วน สำหรับกองทุนรวมพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น TGOV3M3 (Roll Over) นี้ เริ่มเสนอขายเมื่อ 21 – 28 ธันวาคม 2558 ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 1.25% ต่อปี มีอายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน มีจำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000,000,000 บาท และลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น TGOV3M3 (Roll Over) นี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 1.25% ต่อปี มีอายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน คือจะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในตราสารภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการตลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง หรือผู้เอาประกัน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาที่เปิดหน่วยลงทุน (ประมาณ 3 เดือน) บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

การลงทุนในกองทุนรวม

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ หนังสือชี้ชวน

สำหรับข้อมูลกองทุนใหม่ที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ.ธนชาต อีกครั้ง

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม