ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผลกองหุ้น

share on:

กองทุนที่จะจ่ายปันผลนั้นได้แก่ กองหุ้นไทย-ต่างประเทศ SCBENERGY-SCBGEQ-SCBEUEQ

ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ จำนวน 3 กองทุนพร้อมกัน โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBENERGY)

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในอัตรา 1.1000 บาทต่อหน่วย โดยแบ่งจ่ายระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 ในอัตรา 1.0000 บาทต่อหน่วย คงเหลือจ่ายงวดนี้ 0.1000 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 8 รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 3.0200 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งเมื่อ 28 มิถุนายน 2554) มีนโยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหุ้นไทยมากที่สุด โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 7.35% และย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 26.98% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561)ส่วนอีก 2 กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGEQ) จ่ายปันผลในอัตรา 0.1767 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 8 รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 1.5528 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556)

โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่2.10% และย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 4.52% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Veritas Global Focus (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “C share class” ใน class ที่ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งบริหารจัดการโดย Veritas Asset Management กองทุนดังกล่าวมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ) ในอัตรา 0.1926 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 8 รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 1.2970 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557) โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 0.99% และย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 5.36 % (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ iShares STOXX Europe 600 (DE)ซึ่งบริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Asset Management Deutschland AG และลงทุนในสกุลเงินยูโร โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม